ZAiKS – dziękujemy za wsparcie!

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wspiera Soundedit od wielu lat. Nigdy nas nie zawiedli, zawsze możemy na nich liczyć. Dziękujemy za długoletnią współpracę. Mamy nadzieję, że będzie ona się rozwijać!

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS powstało w 1918 roku z inicjatywy twórców, którzy zrzeszyli się aby wspólnie chronić swoje interesy twórcze. Początkowo nosiło nazwę Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, czyli w skrócie ZAiKS.

Można powiedzieć, że ZAiKS jest organizacją powołaną przez twórców i do dzisiaj przez nich samych zarządzaną. Jest też organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
W gronie członków stowarzyszenia znajdziecie Państwo wybitnych kompozytorów muzyki poważnej, rozrywkowej, tanecznej, dramaturgów, poetów i pisarzy, autorów piosenek, scenarzystów i reżyserów, choreografów, publicystów a także naukowców, fotografików, architektów i plastyków.

ZAiKS jest członkiem i współzałożycielem Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC, a także członkiem BIEM-u, międzynarodowej organizacji dbającej o utwory muzyczne wykorzystywane na nośnikach dźwięku. W Polsce ZAiKS był pierwszą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zanim jeszcze powołała je do życia ustawa z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest też do dzisiaj największą taką organizacją w kraju .

ZAiKS chroni utwory zarówno członków stowarzyszenia, jak i twórców, którzy powierzyli mu swoje utwory pod ochronę. Zarządza także prawami twórców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji. Stowarzyszenie służy więc zarówno autorom, jak i użytkownikom utworów. ZAiKS wyręcza użytkowników z obowiązku poszukiwania autora każdego utworu, a przez to także z ustawowej odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego.

To trzy główne pola działalności stowarzyszenia :
– udzielanie użytkownikom twórczości zgody na jej eksploatację w imieniu tysięcy autorów,
– inkasowanie wynagrodzeń autorskich od użytkowników,
– podział wynagrodzeń i przekazywanie ich twórcom.

Źródło: www.zaiks.org.pl